Bakgrunden till att utskicket sker är förändringar av betaltjänstlagen som trädde i kraft 31 oktober 2018 som i sin tur beror på implementeringen av ett europeiskt regelverk, Betalkontodirektivet (Payment Accounts Directive (PAD)). Avgiftsinformationen syftar till att göra det lättare för dig att få en överblick av vilka avgifter som du har betalt till din bank för olika betaltjänster.

Frågor och svar

Vad är dokumentet Redovisning av avgifter?

Dokumentet är en standardiserad europeisk mall för att redovisa avgifter för betaltjänster kopplade till eller uttagna från dina betalkonton. Redovisningen visar även vissa ränteuppgifter kopplade till dina betalkonton. Utseendet är detsamma för alla banker men innehållet kan variera något mellan bankerna beroende på vilka betaltjänster som banken tillhandahåller och som du har använt och betalat för.

Omfattas både privatpersoner och företag av dessa regler?

Nej, reglerna om att banken ska lämna den här typen av standardiserad avgiftsredovisning för betaltjänster gäller endast privatpersoner.

Får jag redovisningen även om betalkontot har flera kontohavare?

Om betalkontot har fler än en kontohavare får samtliga kontohavare avgiftsredovisningen.

Vad händer om det finns en dispositionsrätt till betalkontot?

Om du inte är kontohavare men har en dispositionsrätt till en annan persons konto får du ingen avgiftsredovisning knuten till det betalkontot, redovisningen går till kontohavaren.

Vilka konton omfattas av detta i Roslagens Sparbank?

Samtliga privatkunders betalkonton vilka man har en betaltjänst kopplad till eller som man gjort en betalning från som resulterat i en avgift.

Varför får jag en redovisning för mitt sparkonto?

Du har antingen en betaltjänst ansluten till kontot eller så har du gjort en betalning från kontot som har resulterat i en avgift.

Hur får jag redovisningen?

Redovisningen skickas till internetbanken om du har den tjänsten. Om du har du avsagt dig elektronisk leverans eller om du saknar internetbank skickas redovisningen postalt.

Har du valt att få redovisningen postalt och du har tjänsten internetbank så får du redovisningen både postalt och till din internetbank.

Hur får minderåriga kunder redovisningen?

Redovisningen skickas postalt till minderåriga kunder.

Kommer redovisningen ersätta årsbeskedet?

Nej, årsbesked kommer även fortsättningsvis att skickas ut och kontrolluppgift skickas till Skatteverket. I dokumentet Redovisning av avgifter anges uppgifter om räntor, utan redovisning av skatt, för de konton som redovisningen omfattar.

Jag tycker att det saknas vissa avgifter i redovisningen, vad kan det bero på?

Redovisningen tar inte upp alla avgifter som en bankkund betalar till sin bank, utan den här redovisningen avser vissa betaltjänster som är knutna till ett betalkonto. Fondavgifter och liknande ingår inte i redovisningen.

Varför visar ”Antal tillfällen tjänsten nyttjats” och ”Antal tillfällen avgiften tagits ut” olika?

Det betyder att du inte har betalt avgift vid några tillfällen. Har en tjänst nyttjats fem gånger men avgift tagits ut tre gånger, innebär det att du inte har betalt något för den två gånger.

Varför är summeringen av utlåningsränta och övertrasseringsränta 0?

Utlåningsränta och övertrasseringsränta under 10 kronor kapitaliseras inte, därför är summeringen 0.