Bankens styrelse väljs av huvudmännen vid årsstämman. Även styrelsens ordförande väljs av stämman, medan fördelningen i utskotten beslutar styrelsen inom sig.

Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter, samt VD. Till det kommer också två arbetstagarrepresentanter (med ersättare). Styrelsens ledamöter väljs på tre år.

I vår styrelse ingår:

Mats Hultin (ordförande), Mariann Lindh (vice ordförande), Jan-Erik Svecke, Aleksandar Srndovic, Carin Björfors, Charlotte Lindberg (VD), Sina Mostafavi, Jörgen Nylund, Jan Palmqvist, Lars Petterson (arbetstagarrepresentant) samt Markus Berglund (arbetstagarrepresentant).

Se hur banken i övrigt är organiserad här - Organisationsschema

Styrelsens ansvar och ansvarsfördelning

Styrelsen ska enligt bankens reglemente ”förvalta Roslagens Sparbanks angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.”
Det är också styrelsen som utser verkställande direktör ”att under styrelsens inseende leda verksamheten”.

Det betyder att bankens styrelse har det yttersta ansvaret för hela verksamheten. Det löpande arbetet sker dels vid månatliga styrelsemöten, dels i styrelsens utskott, där man följer upp, bereder och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför beslut i styrelsen. Bankens styrelse har följande utskott:

  • Affärs- och Marknadsutskottet
  • Kredit- och riskutskottet
  • Ersättningsutskottet
  • Revisions- och regelefterlevnadsutskottet

Styrelseledamöternas kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet

Styrelsen gör fortlöpande och vid tillsättningar lämplighetsbedömningar av styrelseledamöterna. Bedömningen baseras i första hand på de bedömningskriterier som är fastställda i gällande regelverk, men även på de bedömningskriterier som fastställts av bankens styrelse. Gällande regelverk ställer bl.a. krav på gott anseende samt teoretisk och praktisk erfarenhet inom områden som är relaterade till bankverksamhet och finansiella tjänster. Områden som särskilt ska uppmärksammas är t.ex. erfarenhet av finansiella marknader, rättsliga ramar och krav, strategisk planering, riskhantering, styrning, övervakning och kontroll samt tolkning av finansiell information. De bedömningskriterier som fastställts av bankens styrelse anger bl.a. krav på affärskänsla, integritet, erfarenhet som kompletterar övrig kunskap som finns i styrelsen samt tillräckligt med tid att avsätta för styrelseuppdraget.

Lämplighetsbedömningar görs minst vartannat år enligt en av styrelsen fastställd riktlinje. I samband med detta tar styrelsen även ställning till vilket utbildningsbehov som finns det kommande året. De senaste åren har samtliga ledamöter erhållit utbildning inom t.ex. riskhantering, kapital- och likviditetsplanering, regler för att motverka penningtvätt och finansiering och terrorism, nya regelverk såsom MiFID II och IFRS9. Utbildningen har skett såväl externt som internt i banken. Styrelseledamöterna går även löpande på externa seminarier för att hålla sig uppdaterade på t.ex. nya regelverk.