1. Bakgrund

För Roslagens Sparbank är arbetet för hållbarhet både en viktig del av nuvarande vision och syfte, och en del av bankens historia. Roslagens Sparbank startades 1859 för att ge invånarna i det som idag är Norrtälje kommun möjlighet till en sund och hållbar ekonomi och därmed också en ökad social trygghet.
Med tiden har engagemanget utvecklats till att täcka alla aspekter av hållbarhet – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Sedan 2008 redovisar vi vårt arbete i en årlig hållbarhetsredovisning (länk). Samma år skrev vi också under FN:s Global Compact och började klimatkompensera för vårt koldioxidavtryck. Ambitionen är att fortsätta begränsa vår miljö- och klimatpåverkan och i relationen med kunder är miljö- och klimataspekter viktiga delar som beaktas.

Roslagens Sparbank arbetar med hållbara och ansvarsfulla affärer genom exempelvis följande områden: sparande, kreditgivning, betalningar och inköp.

Den nya Disclosureförordningen (SFDR) trädde i kraft i EU den 10 mars 2021 och baserat på den har banken fattat beslutet att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i sin rådgivning.  Syftet med ställningstagandet är att kommunicera hur vi enligt disclosureförordningen väljer att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktoreri rollen som finansiell rådgivare. Det vill säga de konsekvenser av kundens investeringsbeslut som har en betydande negativ inverkan på hållbarhetsfaktorer rörande miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor.

2. Avgränsning

Finansiella instrument som inte definieras som finansiella produkter omfattas inte av detta ställningstagande, vilket innebär att investeringsrådgivning eller försäkringsrådgivning om exempelvis aktier eller obligationer inte omfattas av det här ställningstagandet.

3. Begrepp

Disclosureförordningen. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn.

Finansiell produkt. Omfattar en portfölj som förvaltas enligt direktiv 2014/65/EU, en alternativ investeringsfond (”AIF-fond”), en försäkringsbaserad investeringsprodukt (”IBIP”), en pensionsprodukt, en pensionsplan, ett fondföretag (”UCITS-fond”) eller en paneuropeisk privat pensionsprodukt (”PEPP-produkt”)

Investeringsrådgivning. Avser en personlig rekommendation till en kund, på dennes begäran eller på Sparbankens initiativ, i fråga om en eller flera transaktioner med finansiella instrument som definieras som en finansiell produkt (en AIF- eller UCITS-fond).

Försäkringsrådgivning. Avser tillhandhållandet av en personlig rekommendation till en kund, antingen på kundens begäran eller på initiativ av Sparbanken, ifråga om en eller flera transaktioner med försäkringsavtal som definieras som en finansiell produkt (en IBIP, pensionsprodukt, pensionsplan eller en PEPP-produkt).

4. Sparbanken i rollen som finansiell rådgivare

Roslagens Sparbank agerar som en finansiell rådgivare när banken tillhandahåller investerings- eller försäkringsrådgivning. Banken beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i försäkrings- och investeringsrådgivningen för de finansiella produkter som distribueras.

För att säkerställa en tillräcklig hållbarhetsintegrering har de fonder som banken lämnar rådgivning om genomgått en fondurvalsprocess som består av en hållbarhetsanalys. Genom denna urvalsprocess väljs de fonder bort som inte längre uppfyller de krav som ställs i fondanalysprocessen och därmed inte heller bankens värdegrund.

Hållbarhetsanalysen utförs på grundval av den information som fondbolagen tillhandahåller och den regelbundna uppföljningen som sker av innehaven i fonderna. För att säkerställa att fondbolagen tar hänsyn till de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer tillämpas ett antal kriterier som ligger till grund för hållbarhetsanalysen. Kriterierna som tillämpas i hållbarhetsanalysen för att säkerställa att de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas är kraven om ett ansvarsfullt ägande och transparens, att välja in och att välja bort investeringar i vissa bolag. Dessa kriterier beskrivs i ett det följande.

Ansvarsfullt ägande och transparens

Ett av kraven i fondurvalsprocessen är att de fondbolag som banken samarbetar med har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Fondbolaget ska ha en hållbarhetspolicy och kunna beskriva hur bolagets ledning uppfyller de sex principerna enligt UNPRI. Genom att fondbolaget har åtagit sig att efterleva dessa sex principer innebär det att fondbolagen prioriterar och arbetar med hållbarhet genom att bolaget:

 • Integrerar ESG-frågor i investeringen och i processerna för investeringsbeslut,
 • Agerar som aktiv ägare och integrerar ESG-frågor i sitt aktiva ägarskap,
 • Agerar aktivt för att inhämta information om ESG-frågor i företagen som fondbolaget investerar i,
 • Främjar arbetet med att implementera dessa principer inom den finansiella sektorn,
 • Samarbetar för att förbättra effektiviteten för implementeringen av principerna och
 • Rapporterar årligen om aktiviteter och framsteg.

Tre av de sex principerna enligt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar har identifierats som avgörande i produkturvalsprocessen och därav har det utvecklats en specifik analysmetod för dessa tre kriterier. Metoderna beskrivs i det följande:

Integrera ESG-frågor i investeringen och i processerna för investeringsbeslut

Det ska finnas en beskrivning av hur fondförvaltaren säkerställer tillgång till data och information, samt hur den här informationen bearbetas för att uppnå de uppställda kraven.

Fondbolaget ska kunna tillhandahålla en tydlig beskrivning eller dokumentation som beskriver hur ESG-analysen har utförts. Det ska tydligt framgå vem som är ansvarig för ESG-analysen. Om analysen utförts av fondbolaget och/eller externt av annan leverantör ska det framgå hur investeringsuniverset fastställs och vem som är ansvarig för det.

Agera som en aktiv ägare och integrera ESG-frågor i sitt aktiva ägarskap

Ett aktivt ägarskap sker primärt genom det engagemang som sker innan och efter bolagsstämmor, genom löpande dialoger med styrelsen och ledningen, samt samarbeten med andra ägare. I ägarprocessen ska arbetet som sker genom påverkan eller dialog kunna visas särskilt för de företag som bolaget har identifierat har visat på brister avseende integreringen av hållbarhet, sociala och/eller styrningsrelaterade faktorer.

För att kunna avgöra om fondförvaltaren agerar som en aktiv ägare utförs en övergripande bedömning av företagets påverkansarbete eller genomförande av dialoger. En sådan bedömning kan grundas på: 

 • antalet årliga bolagstämmor i relation till antalet innehav som företaget aktivt har röstat på,
 • vilka policyer som finns för röstning som sker via ombud,
 • huruvida dialogerna med företagen är både reaktiva och proaktiva, samt
 • hur fondbolaget följer upp dessa dialoger.

Årlig rapportering av aktiviteter och framsteg

Fondbolaget använder rapporteringen för att öka medvetenheten bland en större grupp av intressenter. Bolaget ska ha ett transparent arbetssätt och lämna upplysningar om hur ESG-frågor integreras i investeringspolicyer och om de aktiviteter som vidtagits inom ramen för ett aktivt ägarskap under året (som t.ex. genom röstningsförfaranden eller andra engagemang).

Klimatstrategi

Fondbolaget eller fonden ska ha en klimatstrategi som syftar till att reducera klimatrelaterade risker och/eller möjliggör en övergång till lågfossila lösningar. Kravet om att ha en klimatstrategi anses som uppfyllt om ledningen i bolaget har liknande strategier eller har undertecknat initiativ som CDP, Climate Action 100+ eller Montréal Carbon Pledge. För att uppfylla kraven om en klimatstrategi kan även exkluderingar av termiskt kol, fossila bränslen eller fossileldade kraftverk som bidrar till att reducera klimatrelaterade risker och möjliggör en övergång till lågfossila lösningar anses vara tillräckliga.

Exkluderingar

Fonden väljer bort investeringar i bolag som är delaktiga i tillverkning, modernisering eller handel av produkter som är speciellt framtagna för kontroversiella vapen.

Efterlevnad av internationella normer och konventioner

Roslagens Sparbank anser att det är viktigt att fondbolagen efterlever och följer internationella normer och konventioner, som ett exempel är det av vikt att bolagen lever upp till::

 • FN:s principer för ansvarsfulla investeringar,
 • Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling,
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag,
 • FN Global Compact och
 • ILO:s Deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

5. Version av ställningstagandet

Detta är den första publicerade versionen av dokumentet, 2021-03-11.