Roslagens Sparbank har varit engagerad i den lokala utvecklingen och verkat för sparsamhet sedan 1859. Genom att underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet fortsätter banken att kontinuerligt stärka sin positiva påverkan och samtidigt minska den negativa påverkan som vår verksamhet, produkter och tjänster kan ha på samhälle och miljö.

Åtagandet innebär bland annat att banken förbinder sig att arbeta i linje med Parisavtalet och FN:s globala utvecklingsmål. Undertecknandet av FN-principerna för ansvarsfull bankverksamhet innebär också krav på tydligare formulering och uppföljning av mål, baserad på analys av bankens påverkan ur hållbarhetsperspektiv. Arbetet ska bedrivas nära kunder och andra intressenter och redovisas på ett transparent sätt.

Rapporter om ansvarsfull bankverksamhet

Principles for Responsible Banking - Reporting and Self-Assessment 2023 (pdf)