Vi är stolta över att så många kunder valt att ge oss sitt förtroende under våra 160 verksamhetsår. Ett förtroende som måste vårdas och förstärkas varje dag, i varje möte och i alla delar av banken.

Enkelt uttryckt ska Roslagens Sparbank inte medverka i affärer som strider mot allmänt vedertagen sed inom bankvärlden eller på värdepappersmarknaden. Vi ska inte medverka i etiskt tvivelaktiga transaktioner och inte heller medverka till konkurrensbegränsning.

Som ett skydd för kunderna och som en vägledning för oss i vardagen, finns också ett stort antal lagar och regler att följa. För att säkra vår regelefterlevnad genom att stödja, kontrollera och följa upp verksamheten finns dels en Compliancefunktion, direkt underställd VD och dels Internrevisionen, direkt underställd bankens styrelse.

Vi vill – varje dag, i varje kontakt – bidra till

  • Förtroende genom att tillgodose kundens behov med omsorg, korrekt uppträdande och kompetens
  • Öppenhet genom tydlig och lättförståelig information om våra tjänster och produkter
  • Respekt genom att behandla våra kunder på ett korrekt och rättvist sätt, oberoende av t.ex. ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund, ta klagomål på allvar och behandla dem snabbt, korrekt och seriöst.
  • Pålitlighet genom att alltid fullgöra våra åtaganden på det sätt och inom den tid som utlovats och hantera de uppgifter som kunderna lämnar om sina förhållanden enligt reglerna om banksekretess och skyddet av personuppgifter.
  • Långsiktiga relationer

En viktig förutsättning för detta är en hög kompetens hos våra medarbetare om bankens produkter och tjänster, men också att etik är ett inslag i våra interna utbildningar.

Att stå för en god etik och endast göra ansvarsfulla affärer innebär bland annat:

  • Att följa banksekretessen. Det betyder bl a att endast den som behöver informationen för att utföra en aktuell arbetsuppgift har rätt att undersöka eller leta efter kundinformation.
  • En restriktiv inställning till gåvor och andra förmåner. Vi ska alltid agera aktivt för att motverka korruption och mutor i alla delar av verksamheten. Här följer vi Närlingslivskoden som fastställts av Institutet mot mutor.
  • Tydliga regler för handläggning av egna eller närståendes ärenden.  Anställda i Roslagens Sparbank får inte handlägga egna ärenden av något slag, och inte heller ärenden som rör släktingar eller andra närstående. Våra medarbetare får inte heller ge sig in i affärstransaktioner eller göra åtaganden, t.ex. genom spekulation eller borgensförbindelser, i en omfattning som sätter deras privatekonomi på spel.
  • Försiktighet vad gäller bisysslor/uppdrag vid sidan av tjänsten.  Anställda får bara ha uppdrag vid sidan av tjänsten om de inte strider mot kundernas eller bankens intressen, vilket prövas minst varje år.
  • Identifiering och hantering av intressekonflikter. Banken ska vidta alla lämpliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som riskerar att påverka kundernas intressen negativt. I detta ingår att ha lämpliga rutiner, ansvarsfördelning etc. som syftar till att förhindra att intressekonflikter uppstår.