Våra fonder avstår från att investera i bolag som producerar kol till mer än 30 procent av omsättningen och i vissa av våra fonder med fördjupat hållbarhetsarbete utesluter vi bolag som producerar fossila bränslen såsom kol, olja och gas. Vi driver också ett målbaserat dialogarbete för att påverka klimatarbetet i de företag fonderna äger.

Under 2017 deltog vi i två internationella dialogprojekt inom ramen för PRI (Principles for Responsible Investment) och ett projekt tillsammans med nordiska investerare. Syftet var att få bolag att förbättra utsläppsredovisningen och arbetet inom klimatområdet. PRI-projekten fokuserade på utsläpp av metangas från olje- och gasverksamhet och tranparens inom klimatfrågor medan det nordiska projektet riktades mot 20 europeiska kraftverk med höga koldioxidutsläpp enligt den senaste rapporten från Carbon Disclosure Project.

90 procent av våra tematiska dialoger fokuserade på klimatfrågor under året och klimat och koldioxidutsläpp diskuterades i nästan hälften av alla våra företagsmöten.

Swedbank Robur deltar i ett branschgemensamt initiativ med Fondbolagens Förening för att utvärdera beräkningsmetoder för räntefonders koldioxidavtryck. Vi har redovisat våra aktiefonders koldioxidavtryck halvårsvis sedan 2015 och den fullständiga rapporten per december 2017 finns här och på vår webbplats.