Investeringar mot globala mål

FN:s Sustainable Development Goals inom Agenda 2030, är en överenskommelse mellan FN:s medlemsländer och ska fram till år 2030 se till att takten i omställningen till ett hållbart samhälle ökar. Målen syftar bland annat till att avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen, minska ojämlikheter och främja fred och rättvisa.

Enligt vissa uppskattningar kommer upp till 7000 miljarder dollar att behöva investeras årligen till år 2030 för att uppnå målen, det motsvarar nästan 10 procent av den totala globala ekonomin eller 600 gånger Sveriges statsbudget*. Sambandet mellan hållbarhet och avkastning kommer därför sannolikt att stärkas framöver. Vår nya fond Global Impact ger kunden möjligheten att investera i bolag över hela världen, även på tillväxtmarknader, som redan idag kan bidra till att de globala målen uppnås.

Unik fond i Sverige

Fonden är en temafond med 80-150 innehav och en placeringshorisont på 3-5 år. Minst 15 procent av bolagens omsättning ska komma från produkter och tjänster som bidrar till att uppfylla ett eller flera av FN:s globala mål. Bidraget varierar beroende på vilken bransch bolaget tillhör men är ofta betydligt högre än 15 procent. Ett antal produktexkluderingar tillämpas. Bolagen ska också respektera internationella normer och ha ett godtagbart arbete inom miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik sett till riskerna i sin bransch.

Bolag som är intressanta är till exempel verksamma inom hälsosektorn eller tillverkar botemedel och behandlingar för världens allvarligaste sjukdomar. Det kan vara bolag som genom sin verksamhet hjälper till att bevara miljö och artrikedom på land och i hav, till exempel genom teknik för avfallshantering, vattenrening och utsläppsbegränsning. Andra intressanta bolag är bolag som erbjuder teknologier för klimatomställning, till exempel alternativ energi, energieffektivitet och gröna byggnader, eller bolag verksamma inom hållbar matindustri, hållbara städer och lågkostnadsbostäder samt hygien och sanitetsteknik.

Fakta om Swedbank Robur Global Impact

Global Impact förvaltas av Swedbank Roburs kvantitativa team. Årlig förvaltningsavgift är 0,7 procent. Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster: produktion eller distribution av vapen (0 procent), krigsmateriel maximalt 5 procent. Produktion och distribution av alkohol, tobak, spel maximalt 5 procent. Produktion av pornografi (0 procent), aktiv distribution av pornografi maximalt 5 procent. Produktion av fossila bränslen (0 procent). Som mest 5 procemt av omsättning från elframställning från kol respektive olja. Undantag kan göras om företaget har stor andel av omsättningen från förnybar energi samt om nyinvesteringar styrs till förnybara energikällor.

Fondfakta Global Impact

Källa: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)