Varför tycker ni i fondbolagets styrelse att valberedningsarbete är viktigt?

- En väl fungerande styrelse är viktigt för ett företags utveckling och framgång. Styrelsen har också en kontrollerande funktion. Valberedningen arbetar fram ett förslag inför årsstämman hur man anser att ”laget” det vill säga styrelsen ska se ut. Då är det självskrivet att valberedningsarbetet är viktigt för våra fondandelsägare.

Vad tycker du kännetecknar ett bra valberedningsarbete?

- Ett bra valberedningsarbete sätter igång tidigt, i god tid före årsstämman. Det präglas av öppenhet i dialogen mellan ägarna i valberedningen där styrelsens sammansättning diskuteras både på kort och längre sikt. Valberedningen tar del av styrelsens utvärdering och vi intervjuar också styrelsens ledamöter. Genom dessa samtal får vi en bild av hur arbetet bedrivs, vilka behov av kompetenser som behövs och vilka eventuella problem som måste adresseras.

Hållbarhet är en viktig fråga för Swedbank Robur – hur kommer det in i valberedningsarbetet?

- Det är intressant att se vilken positiv förändring som har skett bara sedan jag började med valberedningsarbete för fem år sedan. Idag är hållbarhetsarbetet allt mer integrerat i affärsprocessen och omfattar ett bredare begrepp; miljö, socialt ansvarstagande, affärsetik etc. Frågorna har också högre prioritet i styrelsearbetet. Som valberedare lyfter jag hållbarhetsfrågor i våra diskussioner med andra ägare och styrelseledamöter för att tydliggöra att Swedbank Robur tycker att dessa frågor är centrala.

Hur får ni i fondbolaget till ett gemensamt förhållningssätt i viktiga valberedningsfrågor?

- Vi ”valberedare”, sammantaget ett tio-tal personer i fondbolaget, diskuterar ett antal principfrågor med varandra. Vårt ägarstyrningsutskott träffas regelbundet för att diskutera aktuella frågeställningar och hur vi ska förhålla oss till dessa.

Hur förbereder du dig som valberedare?

- Det är viktigt att förstå bolagets verksamhet och vilken situation och utvecklingsskede bolaget befinner sig i. Jag förbereder mig genom att följa bolagen och löpande läsa finansiella rapporter och pressmeddelanden från dem. Min bakgrund som analytiker hjälper mig att sätta mig in i bolaget och förstå vad som är styrkor och svagheter, vad som är kritiskt för bolagets framgång. Ett stort intresse och engagemang för ekonomi, näringsliv, politik och samhällsutveckling är viktigt för att göra ett bra jobb i valberedningen.

Hur gör ni för att hitta lämpliga styrelseledamöter?

- En kravprofil definieras av valberedningen innan man kan börja söka kandidater. Den kan vara specifik eller ibland mer bred. Vi diskuterar vilka namn som finns inom valberedningens nätverk. I vissa fall tar vi hjälp av extern rekryteringsfirma.