- Fonder styr över mycket kapital världen över och vi har som kapitalförvaltare ett stort ansvar att påverka bolag att agera mer hållbart. Nu väljer vi att gå in aktivt och arbeta djupare med hållbarhetsfrågorna i våra indexnära fonder, säger Liza Jonson, vd, Swedbank Robur.

Swedbank Robur investerar aldrig i bolag med koppling till vissa produkter:

 • Bolag som moderniserar, säljer eller köper produkter som är speciellt utvecklade för klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen
 • Bolag som producerar kol motsvarande minst 30 procent av sin omsättning
 • Bolag som producerar pornografiskt material

Så fördjupas hållbarhetsarbetet i Accessfonderna

Förändringen med ett fördjupat hållbarhetsarbete i Accessfonderna innebär att fler bolag än ovan väljs bort ur fonderna. Fonderna kommer även att utesluta bolag som till mer än fem procent:

 • Producerar eller distribuerar krigsmaterial, tobaksprodukter eller alkohol
 • Bedriver kommersiell spelverksamhet (gambling)
 • Distribuerar pornografiskt material

Fonderna ska också helt avstå från investeringar i bolag som producerar eller distribuerar vapen eller som bryter mot principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö.

- Vi vill underlätta för våra sparare att väga in hållbarhet i sparabesluten. Samtidigt ser vi också detta som en viktig del i att kontinuerligt förbättra och förstärka våra produkter. Genom dialog och en aktiv ägarstyrning kan vi både driva och påverka bolagens fokus inom hållbarhet. Bland annat sitter vi med i drygt 80 svenska valberedningar där vi sätter hållbarhetsfrågorna i fokus, säger Liza Jonson.

Fonder som får ett fördjupat hållbarhetsarbete

 • Swedbank Robur Access Europa
 • Swedbank Robur Access Global
 • Swedbank Robur Access Japan
 • Swedbank Robur Access Mix
 • Swedbank Robur Access Sverige
 • Swedbank Robur Access USA

Du kan läsa mer om arbetet med hållbarhet i fonder på swedbankrobur.se.

Ansvarsfulla investeringar och hållbarhet i fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se