Förändringarna innebär främst att vi förtydligar definitionen av storleken på bolag som fonden får investera i för att möjliggöra en effektivare förvaltning av fonden och för att enklare kunna följa upp riskerna. Vi tydliggör att fonden kommer att göra investeringar i bolag som vid investeringstillfället har ett högsta börsvärde om 5 miljarder euro. Fonden kommer även att kunna investera i bolag med ett högre börsvärde under förutsättning att de ingår i fondens jämförelseindex. Samtidigt förtydligar och förenklar vi fondens målsättning samt sänker högsta möjliga avgift som får tas ut ur fonden enligt fondbestämmelserna från 1,62 till 1,45 procent. Ingen förändring sker av fondens risknivå eller gällande förvaltningsavgift.

Läs mer om vilka förändringar som sker i kundbrevet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se