Vilka negativa konsekvenser för miljön vill du att sparandet ska ta hänsyn till?

I rådgivningen ställer vi frågor om vad du tycker är viktigt inom miljö. Här är några exempel:

 • Utsläpp av växthusgaser
  Växthusgaser bidrar till den globala uppvärmningen och kan vara exempelvis koldioxid, metan eller freoner.
 • Utsläpp av växthusgaser i relation till storleken på företagets intäkter:
  Ett bolags utsläpp per producerad vara.
 • Koldioxidavtryck
  Mäter det totala utsläppen koldioxid i förhållande till företagets försäljning (C02e/MSEK).
 • Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen
  Företag som verkar inom sektorn för fossila bränslen, som till exempel olja och kol, väljs bort.

Hur arbetar fondbolagen med dessa frågor?

Hänsyn kan tas genom att man i fonden väljer bort bolag/sektorer med höga utsläpp. Fondbolagen kan även genom påverkansdialoger med bolag som har stora utsläpp förmå dessa att tydligare rapportera och minska utsläppen.