Hushållsnära företag har påverkats hårdast när hushållens köpkraft urholkats av den höga inflationen och de stigande räntorna men även byggföretagen nu när bostadsbyggandet faller och hushållens bostadsrenoveringar minskar. För tillverknings- och tjänsteföretagen har nedgången inte varit lika djup men ändock en tydlig avmattning jämfört med fjolårets undersökning. Lönsamheten i småföretagen har åter vänt ned efter fjolårets förbättring. Stigande produktionskostnader, kronförsvagning och en svagare efterfrågan har pressat ned lönsamheten i många företag både i länet och i riket som helhet trots att företagen har höjt sina priser.

Även om det finns ljusglimtar om att inflationen är på väg ned och räntetoppen kan vara nära är småföretagens förväntningar lågt ställda inför de kommande tolv månaderna sannolikt påverkade av det senaste årets utveckling.

Positivt är att företagen har byggt upp kapitalbuffertar vid oväntade händelser. Sju av tio företag skulle klara sig från en konkurs vid halverade intäkter under tre månader genom att använda företagets besparingar.

Det är en splittrad konjunkturbild och Stockholms län och Uppsala län skiljer sig en hel del åt i rapporten. Företagen i Uppsala ser mer optimistiskt på framtiden än företagen i Stockholm.

Läs rapporterna för samtliga län nedan