Syftet med införandet av andelsklasser är dels att tillgodose behov som uppstått hos distributörer i och med det nya regelverket MiFID II som trädde ikraft 3 januari 2018 och dels för möjligheten att kunna anpassa fonden till olika kundgrupper. I samband med införandet av andelsklasser gör vi även ett fåtal andra ändringar i fondernas fondbestämmelser.

I vilka fonder inför vi andelsklasser?

  • Globalfond
  • Ny Teknik
  • Obligationsfond
  • Småbolagsfond Europa
  • Företagsobligationsfond
  • Företagsobligationsfond Mix

Vad innebär det för dig som andelsägare?

Att vi inför andelsklasser innebär ingen förändring för dig som andelsägare i någon av berörda fonder. Samtliga andelsägare kommer att erhålla andelsklass A, en icke utdelande klass som handlas i SEK och har samma förvaltningsavgift som innan. Ändringen påverkar varken fondernas karaktär eller placeringsinriktning och du som kund har samma rättigheter till fondens tillgångar som innan.

Vad är en andelsklass?

En fond kan ha olika andelsklasser, vilket innebär att en och samma fond erbjuder andelar med olika villkor. Villkoren kan skilja sig åt avseende exempelvis vilken valuta fonden handlas i, om fonden är utdelande eller icke-utdelande, förvaltningsavgift samt villkor för distribution. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är dock densamma oavsett andelsklass.

Läs om övriga ändringar i fondernas fondbestämmelser i kundbreven på sidan fondförändringar.