Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Sjunkande lönsamhet i skogen – men investeringsviljan är stark

Skogsägarnas syn på lönsamheten sjunker för fjärde året i rad. Tron på skogen är trots det stark och många vill fortsatt investera i skog. Lönsamheten bedöms påverkas ytterligare av EU:s skogspolitik framöver, men bara en av tio skogsägare uppger att de är väl insatta i EU:s skogspolitik. Det visar Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Three forest workers in the forest

Skogsägarnas syn på lönsamheten i privatskogsbruket har försämrats de senaste fyra åren. Idag tycker knappt varannan skogsägare att lönsamheten i deras skogsbruk är tillfredsställande eller mycket god. 

− Många skogsägare ser trots det skogen som en säker och långsiktig investering. Nära sex av tio skulle vilja investera i mer skogsmark framför aktier och fonder. På tre års sikt tror lite drygt varannan skogsägare på tillfredsställande eller mycket god lönsamhet i sitt skogsbruk, säger Filip Olsson, segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co.

Även skogsägarnas tro på stigande fastighetspriser har minskat. Det är troligen en konsekvens av den osäkra omvärlden med pandemi, Rysslands invasion av Ukraina, klimatförändringar, rådande skogspolitik, stigande räntor, högre bränslepriser samt stigande inflation.

Dålig koll på EU:s skogspolitik

De senaste åren har EU varit aktiva i skogsfrågan och det finns idag en rad initiativ från EU som påverkar skog och skogsbruk. Trots det är det bara en av tio skogsägare som uppger att de är väl insatta i EU:s skogspolitik. 44 procent är inte insatta alls. Samtidigt har andelen skogsägare som är lite insatta ökat markant, 46 procent uppger numera att de är lite insatta i EU:s skogspolitik.

− EU-politiken kommer påverka lönsamheten och hur vi brukar våra skogar i Sverige. Initiativen från EU är viktiga att bevaka och förstå för alla som är verksamma inom skogsbranschen. Därför är det positivt att vi trots allt ser ett gryende intresse hos skogsägarna för EU-politiken, säger Ulf Möller, ansvarig för skog och lantbruk på Swedbank.

Potential för innovation och investeringar

Skogsindustrin bedöms att ha en allt större betydelse i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det geopolitiska osäkra läget har dessutom förstärkt vikten av att vara självförsörjande på resurser som energi, vilket ökar skogens betydelse. Samtidigt väntas efterfrågan på hållbara, cirkulära material och energikällor tillverkade av inhemska råvaror öka i samband med omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

− Skogen kommer att vara en viktig resurs vid omställningen till ett mer hållbart samhälle. Att balansera ett ökat behov av material och energi från skogen mot ett uthålligt skogsuttag som beaktar biologisk mångfald är en utmaning. Samtidigt måste skogssektorn hantera de ökade riskerna som ett förändrat klimat medför. Det öppnar för nya möjligheter och potentialen för forskning, innovation, utveckling och investeringar, säger Björn Elfstrand, vd på Sparbankernas Riksförbund.

Ulf Möller
Ulf Möller, ansvarig för skog och lantbruk på Swedbank

Läs hela Skogsbarometern