Företaget tecknar en tjänstegrupplivförsäkring, TGL, för ägare och anställda inom ramen för en pensionsplan.

Om den försäkrade dör innan fyllda 55 år ger försäkringen ett grundbelopp på sex prisbasbelopp till de efterlevande.

För barn under 20 år utbetalas dessutom barntillägg. Beloppet är två prisbasbelopp för varje barn under 17 år, 1,5 prisbasbelopp för varje barn mellan 17 och 19 år och ett prisbasbelopp för varje barn mellan 19 och 20 år.

Från försäkringen utbetalas också 0,5 prisbasbelopp till begravningen.

Efter att försäkrad fyllt 55 år minskar grundbeloppet successivt så att det vid 65 år är ett prisbasbelopp. Försäkringen upphör då ålderspensionen i pensionsplanen börjar utbetalas, dock senast vid 70 års ålder.

Förmånstagare till grundbeloppet

Förmånstagare till grundbeloppet är, om den försäkrade inte skriftligen anmält annat till Swedbank Försäkring, den försäkrades make/sambo/registrerade partner eller, om sådan saknas, barn. Saknas förmånstagare görs utbetalning till dödsboet. Barntillägg utbetalas alltid till barnet.

Vem kan teckna?

Tjänstegrupplivförsäkringen bygger på ett gruppavtal som ingås mellan Swedbank Försäkring och arbetsgivaren alternativt näringsidkaren. För att få teckna försäkringen måste den försäkrade omfattas av en pensionsplan tecknad i Swedbank Försäkring, vara minst 18 år, arbeta minst 8 timmar i veckan och vara fullt arbetsför.

När upphör försäkringen att gälla?

Försäkringen upphör om:

  • den försäkrade arbetar mindre än 8 timmar per vecka i genomsnitt under en månad
  • den försäkrade inte längre omfattas av någon i kraft varande försäkring inom Swedbank Pensionsplan eller Grundskydd för företagare
  • den försäkrade inte längre är anställd hos försäkringstagaren
  • företagare som är försäkrad upphör att driva näringsverksamheten
  • gruppavtalet upphör att gälla
  • en uppsägning på grund av dröjsmål med premien har fått verkan
  • den försäkrade fyllt 70 år

Fortsättningsförsäkring

Upphör försäkringen före 65 år finns möjlighet för den försäkrade att utan hälsoprövning teckna fortsättningsförsäkring på ett försäkringsbelopp motsvarande grundbeloppet. Ett efterskydd gäller i tre månader efter det att försäkringen upphört. Både rätten till fortsättningsförsäkring och efterskydd förutsätter att den försäkrade inte redan fått eller kan få motsvarande skydd på annat håll.

Skatt och avdragsregler

Premien är avdragsgill och utbetalningen är skattefri.

Mer om skatteregler och avdragsrätt