En pensionsförsäkring tecknas med ägaren eller den anställde som försäkrad. Storleken på premien bestäms av företaget. För att pensionskapitalet ska växa i takt med löneutvecklingen bör den vara en viss procent av lönesumman. Det går bra att göra extra insättningar utöver ordinarie premier.

Återbetalningsskydd och garanterat efterlevandeskydd

Försäkringen tecknas med återbetalningsskydd. Om återbetalningsskyddet väljs bort blir pensionen något högre men det innebär också att utbetalningarna från försäkringen upphör efter försäkrads dödsfall.

Ett garanterat efterlevandeskydd på ett bestämt belopp kan läggas till för att ge familjen extra trygghet om den försäkrade avlider innan pensionen. Det förutsätter godkänd hälsoprövning.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring förvaltar den försäkrade själv sitt pensionskapital och väljer risk- och avkastningsnivå genom att placera i olika fonder. En fondförsäkring innehåller ingen garanti, men ger i stället möjlighet till högre avkastning. För närvarande erbjuds pensionssparande i ett 60-tal av Swedbank Roburs fonder och ett stort urval fonder som förvaltas av andra fondbolag.

Värdet på försäkringskapitalet är beroende av hur fonderna utvecklas. Historiskt har sparande i fonder varit en bra placering. Risken finns dock att värdet kan gå ner och ett fondsparande bör alltid vara långsiktigt.

Depåförsäkring

För större engångspremier och kapital som flyttas från annan försäkringsgivare har de försäkrade möjlighet att spara till pensionen inom depåförvaltning. Utöver sparande i fonder så erbjuds möjligheten att placera i tillåtna svenska och utländska aktier, räntebärande värdepapper, strukturerade produkter samt vissa typer av derivatlösningar.

Premiebefrielseförsäkring

Pensionsplan kan tecknas med rätt till premiebefrielseförsäkring som ger skydd om den försäkrade blir sjukskriven till 25 procent i mer än 90 dagar (karenstid). Efter karenstiden betalar vi den avtalade pensionspremien i samma grad som arbetsförmågan är nedsatt. För premiebefrielseförsäkring krävs godkänd hälsoprövning.


Sparandet i en depåförsäkring kan inte kombineras med premiebefrielseförsäkring.

Utbetalning av pensionen

Pensionen kan tidigast börja betalas ut från 55 års ålder och pågår under minst fem år (tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder). Garanterat efterlevandeskydd och rätten till premiebefrielse vid sjukdom upphör när den försäkrade begärt utbetalning.

Flytträtt

Att samla pensionen på ett ställe skapar överblick och kontroll. Den försäkrade kan välja att flytta pensionssparande från de flesta andra försäkringsbolag till Swedbank Försäkring.

Vid flytt från oss debiteras dels en administrativ avgift på 900 kronor, dels en procentuell avgift som är beroende av hur länge försäkringen har varit gällande samt pensionskapitalets värde vid flyttidpunkten.

Flyttavgifter

Skatt och avdragsregler

Pensionspremien är avdragsgill i företaget på belopp upp till 35 procent av inkomsten. Företaget betalar en avdragsgill löneskatt på premien. Den försäkrade betalar inkomstskatt på pensionen vid utbetalning.

Mer om skatteregler och avdragsrätt