15 åttondeklasser från olika skolor runt om i kommunen har antagit utmaningen och jobbar nu med frågeställningar om hur Östersjön mår och hur den påverkas av bland annat skräp & plast, läkemedel, kemikalier, övergödning, överfiske och klimatförändringar.

Inledande workshops

Projektet startade med lärorika, engagerade och aktiva dagar på Campus Roslagen i början av september.

I samarbete med Erkenlaboratoriet fick eleverna lära sig mer om ekosystemet i Östersjön genom en lek på fotbollsplanen där de fick agera sälar, gäddor, räkor och alger, men precis som i riktiga Östersjön fanns det också både fisketrålar och miljögifter. Syftet var att skapa förståelse för hur känsligt ekosystemet kan bli om en eller flera viktiga delar slås ut av överfiske eller miljögifter.

 

I Naturcentrums workshop fick eleverna i grupper illustrera olika delar av klimatpåverkan på havet och sedan även diskutera mer om nedskräpning. Vad är exempelvis skillnaden på mikroplaster och mikroplaster?

Tillsammans med Utvecklingscentrum för vatten fick eleverna lära sig mer om vattnets kretslopp, övergödning samt vad som händer med vattnet om till exempel syret försvinner från Östersjöns botten.

Seminarium om världens väder i förändring

Inom ramen för projekt Rädda Östersjön arrangerades den 7 oktober ett öppet seminarium med rubriken ”Världens väder i förändring” med Madeleine Westin, TV4-profil, meteorolog och klimatexpert. Hennes populärvetenskapliga föredrag om klimatförändringar och om hur världens väder förändrats och fortsätter förändras hölls inför en engagerad publik som gärna delade med sig av sina egna erfarenheter, frågor och funderingar.  

-  Det är nu vi kan agera och verka i rätt riktning, konstaterar Madeleine

Föreläsningen mynnade sedan ut i ett panelsamtal om Östersjöns utmaningar som bland andra övergödning, överfiske, kemikalier och klimatförändringar.


Deltagare i panelsamtalet var

  • Gustav Hemming – Regionråd (C) med ansvar för Tillväxt, Regionplanering och Skärgård
  • Amelia Morey Strömberg – Utvecklingscentrum för vatten
  • Claes-Göran Sylvén – ICA Flygfyren
  • PG Nilsson – Grundare Svenska Brasseriet
  • Johan Kant – Verksamhetschef för grundskolan i Norrtälje kommun

Devisen för kvällen är att alla inte kan göra allt, men att alla kan göra något. Det gäller att bara att se till att agera!

- Tänk ut en sak som du kan göra för att göra Östersjön bättre - och gå hem och gör det!, uppmanar Amelia Morey Strömberg publiken

Samtalet modererades av kvällens konfierencier, Karolina Losell, projektledare för Samhällsnytta på Roslagens Sparbank och verkställande tjänsteman på Roslagens Sparbanks Stiftelser.

-  Fantastiskt roligt med ett så stort engagemang under kvällen både bland deltagare och publik, summerar Karolina Losell seminariekvällen.

Final 28 oktober med jury från kommunen och det lokala näringslivet

Det kommande steget och slututmaningen för de medverkande klasserna är att presentera den mest kreativa handlingsplanen för hur var och en av oss, tillsammans eller enskilt, kan bidra till att rädda Östersjön inför en jury med representanter från kommun och näringsliv, vid finalen som äger rum den 28 oktober.

Den vinnande klassen som tagit fram den bästa handlingsplanen, i form av ett filmbidrag, vinner inträde och åkband för en heldag på Gröna Lund.

Mer om projektet

Projekt Rädda Östersjön utgår från Agenda 2030:s 17 globala mål

Arbetet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030:s 17 globala mål och ska genomsyras av de perspektiv som anges av Skolverket

”Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne”

-  Vi ser inte projekt Rädda Östersjön bara som ett projekt -utan ett långsiktigt arbete. Det handlar om att jobba brett och långsiktigt för att öka kunskap för att skapa beteendeförändringar. För vi alla behöver göra förändringar om det ska hända något, betonar Claes-Göran Sylvén från ICA Flygfyren

Projektpartners

Projekt Rädda Östersjön är ett samarbete mellan

  • Roslagens Sparbank
  • Roslagens Sparbanks Stiftelser och
  • ICA Kvantum Flygfyren

Vi vill ta vårt ansvar och bidra till en mer hållbar miljö och ett friskare vatten.

Mer information och kontakt

Karolina Losell, projektledare samhällsnytta på Roslagens Sparbank och verkställande tjänsteman för Roslagens Sparbanks Stiftelser

Andrea Sylvén, ICA Flygfyren