Gap-analys inom hållbarhet framtagen

Vår vision är ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt. Som sparbank har vi hållbarhet som en del av vårt DNA och framför allt har vi arbetat mycket och länge med samhällsnytta via våra 4 stiftelser. För att ytterligare ta steg och för att kunna verka som accelerator för en hållbar utveckling i Roslagen så genomförde vi under hösten 2021 en omvärlds- och intressentanalys. Vi gjorde den med hjälp av djupintervjuer med våra intressenter; kunder, medarbetare, styrelse, huvudmän, våra stiftelser, kommunen, representanter från vårt lokalsamhälle samt föreningar, leverantörer och samarbetspartners. Vi kompletterade även intervjuerna med en enkät bland bankens medarbetare. Detta mynnade ut i en prioritering av vilka väsentliga områden inom ESG (Environmental, Social and Governance) banken bör fokusera på.

Utifrån den gjorde vi en påverkansanalys för att synliggöra var vi som bank har störst påverkan. Det blev grunden till vårt fokus och vår prioritering. Vi tog sedan fram vårt nuläge och målsättning/ambition inom olika områden. Vi gjorde en Gap-analys för att också hitta vilka insatser vi behöver göra för att nå våra mål.

Över hälften av bankens ca 100 medarbetare har varit med i arbetet och vi har tillsammans skapat en roadmap och plan för hur vi ska stänga de identifierade gapen. Dessutom har varje gap i planen en ansvarig enhet vilket bidrar till en naturlig integration av hållbarhet i verksamheten. Genomlysningen och projektet tog ca 6 månader och det känns väldigt bra att ha en tydlig plan framåt.

Stärkt fokus på hållbarhet

Malin Pellborn började i banken 1:a juni 2021 som chef för Hållbarhet, Marknad & Kommunikation och i oktober 2021 började Isabelle Lindström på heltid som hållbarhetssamordnare. Hon har varit i banken i 10 år och har en bred kunskap som är en väldigt bra grund för det fortsatta arbetet att stötta verksamheten och respektive enhet i hållbarhetsresan.

Det som är verkligt positivt är att vi, genom att jobba i workshop-format med medarbetare tvärs över banken, har en långsiktig plan som redan är förankrad. Vi kommer att kunna ta många viktiga steg tillsammans genom denna genomlysning. Givetvis finns också utmaningar, men även dessa blir synliga genom att vi stannat upp och gjort en gemensam plan. Vi kommer bit för bit och med uppdateringar utifrån både regelverk och kommande uppdateringar av intressentanalys och omvärldsförändringar att jobba långsiktigt med vår integrerade plan för hållbarhet. Vårt nästa steg består i att hitta ännu tydligare sätt att styra och målsätta, samt kunna rapportera i scope 3 - vi vill kunna se vår påverkan via vår finansiering och våra produkter, inte bara vår påverkan som verksamhet

Ny hållbarhetsredovisning

I går, 27/4 hölls sparbanksstämman och nu finns även vår nya Hållbarhetsredovisning för 2021 tillgänglig här:

Finansiell information Roslagens Sparbank

Mer information och kontakt

Malin Pellborn, Chef Hållbarhet, Marknad & Kommunikation
Tel: 073 085 48 86
malin.pellborn@roslagenssparbank.se

Charlotte Lindberg, VD
charlotte.lindberg@roslagenssparbank.se