Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Roslagens Sparbanks styrelse

Roslagens Sparbank är en fristående sparbank, vilket innebär att vi är ett eget företag med en egen styrelse.
I vår styrelse ingår:

Roslagens Sparbanks styrelse 2017

Från vänster: Mariann Lindh, Jan-Erik SveckeÅsa Andersson, Susanne JerkenhagMats Hultin, Aleksandar Srndović, Carin Björfors, Mats ErikssonCharlotte Lindberg (VD),  Kurt Pettersson (ordförande).

Saknas på bild:Sten Törnsten (Vice VD), Åsa Malmgren (arbetstagarrepresentant) Markus Berglund (arbetstagarrepresentant, ersättare) samt Per Ek (arbetstagarrepresentant)

Sparbankens styrelse väljs av huvudmännen på årsstämman varje år. Styrelsens ordförande väljs också direkt av stämman, övriga uppdrag, exempelvis i utskotten, fördelar styrelsen inom sig.

Läs mer om huvudmännen

Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter, samt VD (med vice VD som ersättare). Till det kommer också två arbetstagarrepresentanter (med ersättare). Styrelsens medlemmar väljs på tre år.

Styrelsens ansvar och ansvarsfördelning

Styrelsen ska enligt bankens reglemente ”förvalta Roslagens Sparbanks angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.”
Det är också styrelsen som utser verkställande direktör ”att under styrelsens inseende leda verksamheten”.

Det betyder att bankens styrelse har det yttersta ansvaret för hela verksamheten, det vill säga styrning och uppföljning av Roslagens Sparbank. Det löpande arbetet sker dels vid månatliga styrelsemöten, dels i styrelsens utskott, där man följer upp, bereder och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför beslut i styrelsen. Roslagens Sparbanks styrelse har följande utskott:

  • Affärs- och Marknadsutskottet
  • Kredit- och riskutskottet
  • Personal- och ersättningsutskottet
  • Revisions- och regelefterlevnadsutskottet

Styrelseledamöternas kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet

Styrelsen gör fortlöpande och vid tillsättningar lämplighetsbedömningar av styrelseledamöterna. Bedömningen baseras i första hand på de bedömningskriterier som är fastställda i gällande regelverk*, men även på de bedömningskriterier som fastställts av bankens styrelse. Gällande regelverk ställer bl.a. krav på gott anseende samt teoretisk och praktisk erfarenhet inom områden som är relaterade till bankverksamhet och finansiella tjänster. Områden som särskilt ska uppmärksammas är t.ex. erfarenhet av finansiella marknader, rättsliga ramar och krav, strategisk planering, riskhantering, styrning, övervakning och kontroll samt tolkning av finansiell information. De bedömningskriterier som fastställts av bankens styrelse anger bl.a. krav på affärskänsla, integritet, erfarenhet som kompletterar övrig kunskap som finns i styrelsen, tillräckligt med tid att avsätta för styrelseuppdraget samt lokal kännedom.

Lämplighetsbedömningar görs minst årligen enligt en av styrelsen fastställd policy. I samband med detta tar styrelsen även ställning till vilket utbildningsbehov som finns det kommande året. De senaste åren har samtliga ledamöter erhållit utbildning inom t.ex. riskhantering, kapital- och likviditetsplanering, regler för att motverka penningtvätt och finansiering och terrorism, nya regelverk såsom MiFID II och IFRS9. Utbildningen har skett såväl externt som internt i banken. Styrelseledamöterna går även löpande på externa seminarier för att hålla sig uppdaterade på t.ex. nya regelverk.

*Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövningar (FFFS 2009:3) samt Eba:s (European banking authority) riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2012/06).

Bankens organisation

Klicka på bilden nedan för att få se en bild av hur Roslagens Sparbank är organiserad:

Organisationsschema Roslagens Sparbank

Stäng Skriv ut