Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Riskhantering

Roslagens Sparbanks styrelse har fastställt en policy för hanteringen av sparbankens risker. Av riskpolicyn framgår att sparbanken inom ramen för sin verksamhet skall avsätta tillräckligt eget kapital så att negativa oväntade värden kan absorberas utan att bankens ställning hotas. Målet för hanteringen av Sparbankens risker är att:

 • Identifiera samtliga risker i verksamheten
 • Begränsa risker
 • Kontrollera kvarvarande risker
 • Optimera avkastning vid den kvarvarande risken

Marknadsrisk

I begreppet innefattas likviditets-, ränte-, valutakurs- och aktiekursrisk. Sparbankens styrelse har i riktlinjer för marknadsrisker fastställt limiter för respektive risktyp.

Likviditetsrisk

Roslagens Sparbank definierar likviditetsrisk som risken för att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt, eller att inte kunna avyttra tillgångar till ett rimligt pris. Likviditetsrisk uppstår genom att löptiderna på balansräkningens tillgångs- respektive skuldsida inte sammanfaller då utlåningen generellt är mer långfristig än inlåningen.

Inlåning från allmänheten är Roslagens Sparbanks viktigaste finansieringskälla. Utöver inlåningen har banken en likviditetsbuffert, vilken består av likvida medel samt värdepapper med hög kreditvärdighet och som är omsättningsbara på kort sikt.

Roslagens Sparbank har riktlinjer som styr likviditetshanteringen i banken. I riktlinjerna finns bl.a limiter och nyckeltal som VD och ekonomichef skall följa upp och rapportera till bankens styrelse och funktion för riskkontroll. Rapportering och uppföljning sker på månads- eller årsbasis beroende på vilken limit/nyckeltal som avses. Limiterna och nyckeltalen anger t.ex. storleken på bankens likviditetsbuffert, lägsta tillåtna belopp på bankens checkräkning samt relationen inlåning/utlåning.


Riktlinjerna anger även att likviditeten dels ska prognostiseras löpande men även stresstestas minst halvårsvis. Stresstesterna ska baseras på minst fyra olika scenarios::

 • Ny extern finansiering är inte tillgänglig och inlåningen minskar med 1,5% per vecka.
 • Marknadsvärdet på tillgångarna i likviditetsreserven minskar med 2,5% per vecka.
 • Minskad allmän tillgång på likviditet leder till ett ökat utnyttjande av beviljade krediter. Ökningen motsvarar 2,5% av beviljade ej utnyttjade krediter per vecka.
 • En kombination av de tre scenariorna.

Utöver riktlinjerna finns även en beredskapsplan som, utöver en tydlig ansvarsfördelning, innehåller instruktioner för hur banken ska komma till rätta med ett eventuellt likviditetsunderskott. Beredskapsplanen anger lämpliga åtgärder för att hantera konsekvenserna av olika typer av krissituationer och innehåller även definitioner på händelser som utlöser och eskalerar beredskapsplanen. Både riktlinjerna och beredskapsplanen uppdateras årligen och ändras vid behov.

Likviditetsreserv (enligt FFFS 2010:07)

Siffror per 2017-03-31
Roslagens Sparbanks likviditetsreserv är uppdelad i följande komponenter:
 • Kassa (exkl. medel som finns i automater eller som är lämnade som säkerhet)
 • Inlåningsmedel i Riksbanken eller i annan bank, förutsatt att de är tillgängliga nästkommande dag
 • Övriga tillgångar som är likvida på privata marknader och belåningsbara i Riksbanken.
 SEKEURAnnan valuta
Kassa och inlåningsmedel173 909 160  
Statspapper220 979 450  
Säkerställda obligationer297 105 342  
Företagsobligation med hög kreditkvalitet9 982 100
Summa701 976 05200

Övrig likviditetsbuffert (utöver ovan nämnda högkvalitativa tillgångar som ingår i bankens likviditetsreserv enligt kravet i FFFS 2010:07):  

 SEKEURAnnan valuta
Värdepapper AFS* 825 853 641
Summa825 853 64100

*Värdepapper med rating lägst P-2 eller A-2 enligt den rating som görs av Standard & Poor`s eller Moody`s Investor Service. Dock ej belåningsbara i Riksbanken.

Finansieringskällor:

SEKEURAnnan valuta
Svensk allmänhet (inlåning)7 151 492 0833 037 0002 697 000
Svenska kommuner (inlåning)355 00000
Kreditinstitut (inlåning)14 101 00007 749 000
Övriga (inlåning)26 034 00046 000     80 000
Summa7 191 982 0833 083 00010 526 000

Övrig information 
Balansomslutning, tkr8 706 511
Utlåning till allmänheten, tkr6 488 033
Inlåning från allmänheten, tkr7 183 741
Kvoten utlåning/inlåning90 %

Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att värden påverkas negativt vid en ränteförändring. Ränterisk omfattar inte endast omedelbara effekter på resultaträkningen utan även effekter på tillgångar och skulder i balansräkningen.

Sparbankens styrelse har fastställt att ränterisken uttryckt som duration i eget kapital ej bör överstiga 2 år. Per 2017-03-31 uppgick den faktiska durationen till 1,17 år.

Valutarisk

Med valutakursrisk avses risken att värden påverkas negativt när valutakurserna förändras. Enligt Sparbankens riktlinjer för marknadsrisker skall all valutarisk som uppstår i samband med in- och utlåning i utländsk valuta riskavtäckas.

Den exponering som föreligger i sparbankens balansräkning avseende resevaluta är ringa och marknadsvärdering sker per den sista varje månad.

Aktiekursrisk

Med aktiekursrisk avses risken att värden påverkas negativt vid en förändring av aktiekurserna. Roslagens Sparbank innehar av strategiska skäl aktier i Swedbank.

Övriga innehav är av ringa betydelse. Aktierna i Swedbank redovisas som aktier i intressebolag, vilket innebär att dessa redovisas till marknadsvärde om inte nedskrivningsprövning indikerar ett lägre värde. Nedskrivningsprövning genomförs löpande i verksamheten.

Kreditrisk

Den vanligaste risken i bankverksamhet är av tradition risken för kreditförluster.

Med kreditrisk avses risken för förluster till följd av att avtalspart ej fullföljer ingånget avtal.

Sparbankens styrelse har i riktlinjer för Kreditrisker fastställt kriterier för ledningens befogenhet att fatta beslut i kreditfrågor. Särskild vikt skall härvid läggas på en framåtriktad analys där återbetalningsförmågan och kassaflödet är de viktigaste parametrarna. Väsentligt är också att den bedömda risknivån i varje enskilt engagemang får genomslag i prissättningen.

Den av styrelsen fastställda sammansättningen av kreditportföljen följs upp och rapporteras kontinuerligt under året.

Operativa risker

Med operativa risker avses risken för direkta eller indirekta förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller till följd av yttre händelser. Sparbankens styrelse har i riktlinjer för operativa risker fastställt att risktagandet så långt som möjligt ska begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart. För operativa risker som kan kvantifieras, ska förlustrisk vägas mot kostnad för att begränsa risken.

Inventering av operativa risker ska vara så fullständig att sannolikheten för att oförutsedda operativa risker uppstår, minimeras.

Kapitaltäckning och Riskhantering

Denna information om kapitaltäckning för Roslagens Sparbank, organisationsnummer 514400-7399, avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kaptialutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Roslagens Sparbank har valt schablonmetod för kreditrisker och basmetod för operativa risker.

Belopp i tkr

Kapitalbas

2017-03-31
Kärnprimärkapital1 376 645
Supplementärkapital
Avdrag innehav-417 332
Värdejustering pga krav på försiktig värdering-1 328
Total kapitalbas957 985

Riskvägda exponeringsbelopp

Kreditrisker4 864 001
Operativ risker enligt schablonmetoden442 922
Kreditvärdighetsjustering37
Totalt riskvägt belopp5 306 960

Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker

Exponeringar mot institut
103 416
Exponeringar mot företag2 055 696
Exponeringar mot hushåll1 281 331
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter1 155 438
Fallerande exponeringar18 684
Exponeringar i form av säkerställda obligationer32 600
Aktieexponeringar130 394
Övriga poster86 442
Summa riskvägt belopp4 864 001

Krav på kapitalbasens storlek

Kärnprimärkapitalrelation4,50%
Total kapitalrelation8,00%
Kapitalkonserveringsbuffert2,50%
Kontracyklisk buffert1,50%
Summa kapitalbaskrav12,00%

Specifikation över buffertkrav

Kapitalkonserveringsbuffert132 674
Kontracyklisk buffert95 212
Summa buffertkrav227 886

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation18,05%
Total kapitalrelation18,05%
Bruttosoliditetsgrad11,97%

Kapitalkrav

Kredit- och motpartsrisker389 120
Operativ risk enligt basmetoden35 434
Kreditvärdighetsjustering3
Totalt krav i pelare 1424 557
Totalt krav i pelare 294 245
Buffertkrav227 886
Totalt kapitalkrav746 688
Kapitalbas957 985
Kapitalbuffert211 297

 

Stäng Skriv ut