Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Riskhantering

Roslagens Sparbanks styrelse har fastställt en policy för hanteringen av sparbankens risker. Av riskpolicyn framgår att sparbanken inom ramen för sin verksamhet skall avsätta tillräckligt eget kapital så att negativa oväntade värden kan absorberas utan att bankens ställning hotas. Målet för hanteringen av Sparbankens risker är att:

 • Identifiera samtliga risker i verksamheten
 • Begränsa risker
 • Kontrollera kvarvarande risker
 • Optimera avkastning vid den kvarvarande risken

Marknadsrisk

I begreppet innefattas likviditets-, ränte-, valutakurs- och aktiekursrisk. Sparbankens styrelse har i riktlinjer för marknadsrisker fastställt limiter för respektive risktyp.

Likviditetsrisk

Roslagens Sparbank definierar likviditetsrisk som risken för att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt, eller att inte kunna avyttra tillgångar till ett rimligt pris. Likviditetsrisk uppstår genom att löptiderna på balansräkningens tillgångs- respektive skuldsida inte sammanfaller då utlåningen generellt är mer långfristig än inlåningen.

Inlåning från allmänheten är Roslagens Sparbanks viktigaste finansieringskälla. Utöver inlåningen har banken en likviditetsbuffert, vilken består av likvida medel samt värdepapper med hög kreditvärdighet och som är omsättningsbara på kort sikt.

Roslagens Sparbank har riktlinjer som styr likviditetshanteringen i banken. I riktlinjerna finns bl.a limiter och nyckeltal som VD och ekonomichef skall följa upp och rapportera till bankens styrelse och funktion för riskkontroll. Rapportering och uppföljning sker på månads- eller årsbasis beroende på vilken limit/nyckeltal som avses. Limiterna och nyckeltalen anger t.ex. storleken på bankens likviditetsbuffert, lägsta tillåtna belopp på bankens checkräkning samt relationen inlåning/utlåning.


Riktlinjerna anger även att likviditeten dels ska prognostiseras löpande men även stresstestas minst halvårsvis. Stresstesterna ska baseras på minst fyra olika scenarios::

 • Ny extern finansiering är inte tillgänglig och inlåningen minskar med 1,5% per vecka.
 • Marknadsvärdet på tillgångarna i likviditetsreserven minskar med 2,5% per vecka.
 • Minskad allmän tillgång på likviditet leder till ett ökat utnyttjande av beviljade krediter. Ökningen motsvarar 2,5% av beviljade ej utnyttjade krediter per vecka.
 • En kombination av de tre scenariorna.

Utöver riktlinjerna finns även en beredskapsplan som, utöver en tydlig ansvarsfördelning, innehåller instruktioner för hur banken ska komma till rätta med ett eventuellt likviditetsunderskott. Beredskapsplanen anger lämpliga åtgärder för att hantera konsekvenserna av olika typer av krissituationer och innehåller även definitioner på händelser som utlöser och eskalerar beredskapsplanen. Både riktlinjerna och beredskapsplanen uppdateras årligen och ändras vid behov.

Likviditetsreserv (enligt FFFS 2010:7):

Siffror per 2017-12-31
Roslagens Sparbanks likviditetsreserv är uppdelad i följande komponenter:
 • Kassa (exkl. medel som finns i automater eller som är lämnade som säkerhet)
 • Inlåningsmedel i Riksbanken eller i annan bank, förutsatt att de är tillgängliga nästkommande dag
 • Övriga tillgångar som är likvida på privata marknader och belåningsbara i Riksbanken.
 SEKEURAnnan valuta
Kassa och inlåningsmedel810 578 624  
Statspapper200 982 000  
Säkerställda obligationer408 721 000  
Företagsobligationer med hög kreditkvalitet15 182 000
Summa1 435 463 624
00

Andra likviditetskapande åtgärder (utöver ovan nämnda högkvalitativa tillgångar som ingår i bankens Övrig likviditetsbuffert likviditetsreserv enligt kravet i FFFS 2010:7):

 SEKEURAnnan valuta
Checkräkningskredit200 000 000
Omsättningsbara värdepapper1 102 602 962
Summa1 302 602 96200

Finansieringskällor:

SEKEURAnnan valuta
Svensk allmänhet (inlåning)7 953 475 4553 136 0003 927 000
Svenska kommuner (inlåning)739 00000
Kreditinstitut (inlåning)10 725 00000
Övriga (inlåning)25 278 00038 000110 000
Summa7 990 217 4553 174 0004 037 000

Övrig information 
Balansomslutning, tkr9 494 305
Utlåning till allmänheten, tkr6 130 308
Inlåning från allmänheten, tkr7 986 703
Kvoten utlåning/inlåning77 %

Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att värden påverkas negativt vid en ränteförändring. Ränterisk omfattar inte endast omedelbara effekter på resultaträkningen utan även effekter på tillgångar och skulder i balansräkningen.

Sparbankens styrelse har fastställt att ränterisken uttryckt som duration i eget kapital ej bör överstiga 2 år. Per 2017-12-31 uppgick den faktiska durationen till 1,61 år.

Valutarisk

Med valutakursrisk avses risken att värden påverkas negativt när valutakurserna förändras. Enligt Sparbankens riktlinjer för marknadsrisker skall all valutarisk som uppstår i samband med in- och utlåning i utländsk valuta riskavtäckas.

Den exponering som föreligger i sparbankens balansräkning avseende resevaluta är ringa och marknadsvärdering sker per den sista varje månad.

Aktiekursrisk

Med aktiekursrisk avses risken att värden påverkas negativt vid en förändring av aktiekurserna. Roslagens Sparbank innehar av strategiska skäl aktier i Swedbank.

Övriga innehav är av ringa betydelse. Aktierna i Swedbank redovisas som aktier i intressebolag, vilket innebär att dessa redovisas till marknadsvärde om inte nedskrivningsprövning indikerar ett lägre värde. Nedskrivningsprövning genomförs löpande i verksamheten.

Kreditrisk

Den vanligaste risken i bankverksamhet är av tradition risken för kreditförluster.

Med kreditrisk avses risken för förluster till följd av att avtalspart ej fullföljer ingånget avtal.

Sparbankens styrelse har i riktlinjer för Kreditrisker fastställt kriterier för ledningens befogenhet att fatta beslut i kreditfrågor. Särskild vikt skall härvid läggas på en framåtriktad analys där återbetalningsförmågan och kassaflödet är de viktigaste parametrarna. Väsentligt är också att den bedömda risknivån i varje enskilt engagemang får genomslag i prissättningen.

Den av styrelsen fastställda sammansättningen av kreditportföljen följs upp och rapporteras kontinuerligt under året.

Operativa risker

Med operativa risker avses risken för direkta eller indirekta förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller till följd av yttre händelser. Sparbankens styrelse har i riktlinjer för operativa risker fastställt att risktagandet så långt som möjligt ska begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart. För operativa risker som kan kvantifieras, ska förlustrisk vägas mot kostnad för att begränsa risken.

Inventering av operativa risker ska vara så fullständig att sannolikheten för att oförutsedda operativa risker uppstår, minimeras.

Kapitaltäckning och Riskhantering

Denna information om kapitaltäckning för Roslagens Sparbank, organisationsnummer 514400-7399, avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kaptialutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Roslagens Sparbank har valt schablonmetod för kreditrisker och basmetod för operativa risker.

Belopp i tkr

Kapitalbas

2017-12-31
Kärnprimärkapital1 367 396
Supplementärkapital
Avdrag innehav i kärnprimärkapitlinstrument i den finansiella sektorn-394 448
Värdejustering pga krav på försiktig värdering-1 731
Total kapitalbas971 217

Riskvägda exponeringsbelopp

Kreditrisker4 926 056
Operativ risker enligt schablonmetoden442 922
Kreditvärdighetsjustering25
Totalt riskvägt belopp5 369 003

Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker

Exponeringar mot institut
234 857
Exponeringar mot företag2 115 871
Exponeringar mot hushåll1 256 299
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter1 079 621
Fallerande exponeringar18 719
Exponeringar i form av säkerställda obligationer41 193
Aktieexponeringar139 746
Övriga poster62 198
Summa riskvägt belopp4 926 056

Krav på kapitalbasens storlek

Kärnprimärkapitalrelation4,50%
Total kapitalrelation8,00%
Kapitalkonserveringsbuffert2,50%
Kontracyklisk buffert2,00%
Summa kapitalbaskrav12,50%

Specifikation över buffertkrav

Kapitalkonserveringsbuffert134 225
Kontracyklisk buffert107 380
Summa buffertkrav241 605

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation18,09%
Total kapitalrelation18,09%
Bruttosoliditetsgrad10,18%

Kapitalkrav

Kredit- och motpartsrisker394 084
Operativ risk enligt basmetoden35 434
Kreditvärdighetsjustering2
Totalt krav i pelare 1429 520
Totalt krav i pelare 2117 472
Buffertkrav241 605
Totalt kapitalkrav788 597
Kapitalbas971 217
Kapitalbuffert182 620

 

Stäng Skriv ut