Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ersättningspolicy med bilagor

Utfärdande enhet: Styrelsen
Ansvarig: Ordförande i Personal- och ersättningsutskottet
Handläggare: Personalchef
Fastställd: 2017-12-20

1. Syfte och bakgrund

Syftet med denna policy är fastställa och beskriva ersättningssystemet i Roslagens Sparbank (banken). Ersättningssystemet anger grunder och principer för ersättningar till anställda i banken.

Syftet med denna policy är även att ange hur styrelsen ska analysera, mäta och kontrollera de risker som ersättningssystemet kan medföra för banken. Syftet är även att säkerställa att ersättningssystemet är utformat så att personalen inte belönas på ett sätt som kan påverka kundernas intressen negativt.

Bankens långsiktiga målsättning är att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras. Banken ska därför ha ett ersättningssystem som är utformat enligt följande:

 • Ersättningssystemet ska överensstämma med bankens affärsplan inklusive vision, mål, värderingar och syfte.
 • Ersättningssystemet ska främja sund och effektiv riskhantering, motverka överdrivet risktagande samt vara rimligt och kopplat till långsiktigt värdeskapande.
 • Ersättningar och liknande incitament ska inte uteslutande eller till övervägande del baseras på kvantitativa affärskriterier.
 • Ersättningssystemet ska ta hänsyn till ändamålsenliga kvalitativa kriterier som återspeglar rättvis behandling av bankens kunder och kvalitén på de tjänster som tillhandahålls kunder.

Policyn baseras på följande regelverk:

 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.
 • FFFS 2011:1 om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning.
 • FFFS 2014:12: om tillsynskrav och kapitalbuffertar.
 • FFFS 2014:1 om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, artikel 450 (här finns bl.a. detaljerade krav på vilken information banken bör offentliggöra på webbplatsen, se avsnitt 6).
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565.
 • EBA:s Final Guidelines on Sound Remuneration Policies (EBA/GL/2015/22).

2. Definitioner

Definitioner

BegreppDefinition
BLBankledningen
ErsättningAlla ersättningar till en anställd (t.ex. kontant lön och andra kontanta ersättningar, pensionsavsättningar, avgångsvederlag, bilförmåner och övriga förmåner).
PEUStyrelsens personal- och ersättningsutskott
Rörlig ersättningErsättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra bankens resultat- eller balansräkning.
KontrollfunktionerBankens funktioner för riskkontroll, compliance (regelefterlevnad) och internrevision.

3. Organisation och ansvar

3.1 Styrelsen, VD och BL
Styrelsen ansvarar för att göra den riskbedömning som anges i avsnitt 4 och som ska göras innan denna ersättningspolicy och ersättningssystemet årligen fastställs.

Styrelsen ansvarar för att fastställa bankens ersättningssystem (se avsnitt 5) och gör så genom att fastställa denna policy.

Styrelsen ska besluta om:

 • Ersättning till VD.
 • Ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av bankens kontrollfunktioner. I de fall där styrelsen beslutar att någon av bankens kontrollfunktioner ska utföras av en extern part kan ersättning ske mot faktura.
 • Åtgärder för att följa upp tillämpningen av bankens ersättningspolicy.

BL ansvarar för tillämpningen och uppföljningen av ersättningssystemet. I uppföljningen ingår att övervaka efterlevnadsrisker relaterade till ersättningssystemet.

3.2 PEU
Bankens styrelse har inom sig utsett ett personal- och ersättningsutskott (PEU). De styrelseledamöter som ingår i utskottet har till uppgift att bereda denna policy samt den riskbedömning som anges i avsnitt 4. I samband med beredningen ska styrelseledamöterna som ingår i utskottet göra en oberoende bedömning av denna policy och bankens ersättningssystem. Därefter ska policyn och riskbedömningen årligen fastställas av styrelsen.

De styrelseledamöter som ingår i utskottet ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet av riskbedömningar för att självständigt kunna bedöma policyns lämplighet.

3.3 Personalchef
Handläggaren för denna policy har det ansvar som framgår av avsnitt 6 (information och offentliggörande).

4. Riskbedömning

Innan styrelsen årligen fastställer denna policy inklusive ersättningssystemet ska en riskbedömning göras. Riskbedömningen bereds av PEU, där compliancefunktionen ska delta i riskbedömningsprocessen, och fastställs därefter i styrelsen.

Syftet med riskbedömningen är att identifiera anställda som har en väsentlig påverkan på bankens riskprofil. Syftet är även att bedöma vilka risker som ersättningssystemet kan medföra för banken, direkt (ekonomisk skada) eller indirekt (allmänhetens förtroende). Vägledning till riskbedömningen finns i bilaga 1 till denna policy.

5. Ersättningssystemet i Roslagens Sparbank

Bankens ersättningssystem delas upp i en fast och en rörlig del.

5.1 Fast ersättning
Den fasta delen av ersättningen är den primära. Den fasta ersättningen som den anställde erhåller ska utgöra grundkompensation för prestation och uppfyllandet av relevanta mål. Den fasta ersättningen ska vara individuellt bestämd och sättas med syfte att kunna rekrytera och behålla kompetenta och skickliga medarbetare. Principer för lönesättning i banken beskrivs utförligt i ”Löneprinciper i Roslagens Sparbank” som är ett samverkansavtal mellan banken, Finansförbundet och SACO.
En lönekartläggning genomförs årligen i samverkan med fackliga företrädare.

Den slutgiltiga fasta ersättningen till anställda beslutas inte av styrelsen (med undantag för VD:s lön och förmåner som fastställs av styrelsen) men oavsett vem som beslutar om ersättningen ska den fastställas med beaktande av vad som anges i denna policy.

5. 2 Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen ska ses som en möjlighet som den anställde inte bör räkna med. Den rörliga ersättningen kan bestämmas till noll. Syftet med rörlig ersättning är att stödja och motivera de anställda till att uppnå bankens vision och mål.

I banken ska det endast förekomma ett rörligt ersättningssystem som är lika för alla som omfattas. För närvarande utgörs det rörliga ersättningssystemet av ett resultatandelssystem där utfallande belopp avsätts till Stiftelsen Guldeken. Kriterierna för Guldeken finns beskrivna på bankens intranät.

Alla anställda förbinder sig att inte använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller bortfaller (enligt FFFS 2011:1, 2 kap 8§). Enligt Stiftelsen Guldekens utbetalningsregler sker utbetalning tidigast efter fem års fondering av den rörliga ersättningen. Samtliga anställda förutom anställda som har en väsentlig påverkan på bankens riskprofil omfattas av rörlig ersättning*.

Utfallet av resultatandelssystemet baseras på kriterier som styrelsen fastställer i början av varje räkenskapsår. Kriterierna kommuniceras på bankens intranät samt via respektive kontors-/avdelningschef. Modellen är konstruerad så att beroende på hur väl kriterierna uppfylls sätts en andel av resultatet av till Stiftelsen Guldeken.

Kriterierna för Guldeken kan vara kopplade till såväl resultatmål som aktivitets- och/eller kvalitetsmål etc. När bankens årsbokslut är klart tar styrelsen ställning till hur väl kriterierna uppfyllts.

Den resultatbedömning som ligger till grund för beräkning av avsättning till Stiftelsen Guldeken ska i huvudsak baseras på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som framtida risker samt faktiska kostnader för hållande av kapital och likviditet ska särskilt beaktas. Resultatbedömningen ska även göras ur ett flerårigt perspektiv för att säkerställa dels att bedömningen baseras på långsiktigt hållbara resultat, dels att bankens underliggande konjunkturcykel och affärsrisker beaktas när den rörliga resultatbaserade ersättningen betalas ut.

Den rörliga ersättningen uppgår till samma begränsade belopp för varje anställd som omfattas* av Guldeken, justerad efter tjänstgöringsgrad. Den rörliga ersättningen får max uppgå till 1,5 prisbasbelopp per år och anställd.

*Följande personer/funktioner har i den senaste riskbedömningen bedömts ha arbetsuppgifter som har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil och omfattas därför inte av den rörliga ersättningen. Se bilaga 2 samt bilaga 3 som beskriver ett alternativ till rörlig ersättning för dessa personer/funktioner:

 • Verkställande ledning

Till denna grupp räknas i detta sammanhang VD och VVD.

 • Anställda i ledande strategiska befattningar

Till denna grupp räknas affärschef, kreditchef och ekonomichef.

 • Anställda med ansvar för kontrollfunktioner

Till denna grupp räknas ingen anställd i banken.

 • Risktagare (anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil)

Till denna grupp räknas ingen anställd i banken.

 • Anställda som har en motsvarande nivå på ersättningen som den verkställande ledningen

Till denna grupp räknas ingen anställd i banken.

5.3 Uppskjutande
De regler som finns avseende att utbetalning av rörlig ersättning till vissa delar ska skjutas upp framåt i tiden, gäller rörliga ersättningar som på personnivå uppgår till minst 100 000 kr per år. Då bankens rörliga ersättningar är maximerade till 1,5 prisbasbelopp omfattas banken ej av reglerna om uppskjuten ersättning.

6. Information och offentliggörande

6.1 Information till anställda
Personalchefen ansvarar för att informera de anställda om vilka kriterier som styr deras ersättning och om hur resultat bedöms. Det gör personalchefen genom att uppdatera information på bankens intranät i samband med revidering av de dokument där ersättningssystemen beskrivs.

6.2 Offentliggörande
Personalchefen ansvarar för att relevant och tydlig information om bankens ersättningar lämnas i årsredovisningen eller på bankens hemsida. Informationen skall finnas tillgänglig minst ett år efter offentliggörandet. Syftet är att förklara hur banken uppfyller de krav som följer av FFFS 2011:1.

Informationen skall innehålla:

 • Beslutsprocess och riskbedömning för ersättningssystemet
 • Mål och kriterier för rörlig ersättning
 • Räkenskapsårets kostnadsförda belopp för ersättningar
 • Övriga relevanta uppgifter som följer av fastställda principer i denna policy.

7. Uppföljning, fastställelse och efterlevnad

Styrelsen ansvarar för att denna policy tillämpas och följs upp. Styrelsen har till BL delegerat ansvaret att löpande följa upp bankens ersättningssystem.

Bankens compliancefunktion ska årligen granska om ersättningssystemet stämmer överens med denna policy. Compliancefunktionen ska senast i samband med att årsredovisningen fastställs rapportera resultatet av granskningen till styrelsen.

Denna policy ska revideras av handläggaren och fastställas av styrelsen årligen.


Bilaga 1 – Vägledning årlig riskbedömning

1. Syfte och bakgrund
Innan styrelsen årligen fastställer ersättningspolicyn och ersättningssystemet ska en riskbedömning göras. Syftet med riskbedömningen är att identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig påverkan på bankens riskprofil. Syftet är även att analysera de risker som ersättningssystemet kan medföra för banken, direkt (ekonomisk skada) eller indirekt (allmänhetens förtroende).

2. Identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil
När banken identifierar anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig påverkan på bankens riskprofil ska samtliga risker som banken är eller kan komma att bli exponerad för inklusive risker med ersättningssystemet beaktas.

Bedömningen av vilka anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil gäller framförallt VD och personal i högre ställning som ansvarar för väsentliga affärsenheter och för hantering av särskilda riskkategorier. Risker som tagits och hur de hanteras är de viktigaste faktorerna för banken riskprofil. Riskbedömningen kan emellertid visa att det finns personal i dessa kategorier, som trots sin position inte kan påverka bankens risknivå i väsentlig utsträckning. Dessa personer kan då undantas. Skälen för detta ska dokumenteras i riskbedömningen.

3. Analys av de risker som ersättningssystemet kan medföra för banken
I samband med riskbedömningen ska banken undersöka om incitamenten i ersättningssystemet tar hänsyn till risk, kapital och likviditet.

När banken tar ställning till vilka risker ersättningssystemet (både den fasta och den rörliga delen) kan medföra för banken ska följande beaktas:

 • Kan ersättningssystemet innebära att det äventyrar bankens möjligheter att fullgöra sina förpliktelser?
 • Hur stor andel av resultatet sätts av om utfallet blir maximalt och utgör det någon risk för banken?
 • Hur stor andel av det egna kapitalet sätts av om utfallet blir maximalt och utgör det någon risk för banken?
 • Finns det någon risk för att ersättningssystemets utformning främjar en osund och ineffektiv riskhantering?
 • Finns det någon risk för att ersättningssystemets utformning leder till överdrivet risktagande?
 • Är det en tillräcklig balans mellan den fasta och den rörliga delen av ersättningssystemet? De fasta delarna ska stå för en tillräckligt stor del av den anställdes totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll.

Rörliga ersättningar får inte begränsa bankens förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller vid behov stärka kapitalbasen. Rörliga ersättningar får inte heller innebära att de äventyrar bankens långsiktiga vision.

4. Slutsats
Riskbedömningen ska avslutas med en slutsats där ställning tas till huruvida bankens ersättningssystem främjar en sund och effektiv riskhantering samt motverkar ett överdrivet risktagande.


Bilaga 2 – Årlig riskbedömning

1. Syfte och bakgrund
Enligt bankens ersättningspolicy ska styrelsen göra en riskbedömning av bankens ersättningsystem innan ersättningspolicyn årligen fastställs.

Syftet med genomförd riskbedömning har varit dels att identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil och dels analysera de risker som ersättningssystemet kan medföra för banken.

2. Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil
Banken har dels genom egen analys identifierat och dels genom att följa kvalitativa och kvantitativa kriterier i EU-kommissionens delegerande förordning (EU) 604/2014 av den 4 mars 2014 identifierat bankens anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil. Följande personer/funktioner bedöms ha arbetsuppgifter som har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil och omfattas därför inte av den rörliga ersättningen:

 • VD och vVD
 • Kreditchef
 • Ekonomichef
 • Affärschef

3. Analys av risker som ersättningssystemet kan medföra för banken
Banken ska verka för att vara en attraktiv och långsiktigt lönsam bank och bankens ersättningspolicy ska verka mot samma mål. De ersättningar som banken tillhandahåller bankens anställda ska vara noga avvägda i förhållande till bankens ekonomiska situation och samtidigt verka för att upprätthålla en kompentent yrkeskår. Risken att ersättningspolicyn inte överensstämmer med bankens affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen anses liten då ersättningssystemet främst bygger på en fast månadslön.

Utöver månadslönen kan de anställda, förutom de anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil, erhålla en rörlig ersättning i form av avsättning till resultatandelsstiftelsen Guldeken om max 1,5 prisbasbelopp. Avsättningen baseras på de kriterier som styrelsen årligen fastställer. De gällande kriterierna finns tillgänglig för all personal på det interna nätet. Resultatandelarna fonderas och kan lyftastidigast fem år efter intjäningsåret. Kursen på andelarna baseras på Swedbankaktien.

Risken att ersättningspolicyn inte är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering minimeras dels genom det relativt låga tak som finns uppsatt för den rörliga ersättningen samt dels genom att den rörliga ersättningen inte är individuell utan baseras på bankens och de anställdas totala resultat och prestationer och uppfyllelse av de mål styrelsen fastställer.

Bankens ersättningssystem granskas årligen av compliancefunktionen. Därutöver granskar även bankens internrevision ersättningssystemet och ersättningspolicyn. Detta som ett led i att minska risken för att bankens ersättningspolicy och ersättningssystem inte är i enlighet med de externa krav som ställs i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12 och FFFS 2011:1).

Risken att bankens ersättningspolicy och ersättningssystem skapar intressekonflikter vid val av produkt/tjänst till kund torde vara hanterad i och med att den begränsade rörliga avsättningen till resultatandelsstiftelsen är gruppbaserad.

4. Slutsats
Såsom ersättningssystemet är utformat gör banken bedömningen att det främjar en sund och effektiv riskhantering, att det motverkar överdrivet risktagande och att det inte heller leder till intressekonflikter som påverkar bankens kunder negativt.

Bilaga 3 – Ersättning till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil

De befattningar som anges i ersättningspolicyn som anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil erhåller kompensation för utebliven möjlighet till att erhålla Guldekenandelar. Detta gäller inte VD.

Ersättningens nivå, som är lika för samtliga berörda anställda, baseras dels på ett historiskt snittresultat för Guldeken samt på följande skillnader mellan ett lönetillägg och Guldekenandelar:

 • Lönetillägget utbetalas varje månad medan Guldekenandelarna fonderas i 5 år.
 • Lönetillägget är varaktigt så länge beslutet kvarstår medan Guldekenandelarna helt är beroende av de årliga kriterier för Guldeken som styrelsen beslutar samt av bankens resultat.
 • Lönetillägget är pensionsgrundande, vilket Guldekenandelarna inte är.

Denna kompensation utfaller som ett lönetillägg till respektive befattning med 3 000 kr/månad (heltidstjänst).

Lönetilläggen omprövas varje år av PEU inom ramen för revideringen av denna policy.

Stäng Skriv ut