Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att värden påverkas negativt vid en ränteförändring. Ränterisk omfattar inte endast omedelbara effekter på resultaträkningen utan även effekter på tillgångar och skulder i balansräkningen.

Sparbankens styrelse har fastställt att ränterisken uttryckt som duration i eget kapital ej bör överstiga 3 år. Per 20-12-31 uppgick den faktiska durationen till 2,56 år.

Valutarisk

Med valutakursrisk avses risken att värden påverkas negativt när valutakurserna förändras. Enligt Sparbankens riktlinjer för marknadsrisker skall all valutarisk som uppstår i samband med in- och utlåning i utländsk valuta riskavtäckas.

Aktiekursrisk

Med aktiekursrisk avses risken att värden påverkas negativt vid en förändring av aktiekurserna. Roslagens Sparbank innehar av strategiska skäl aktier i Swedbank.

Övriga innehav är av ringa betydelse. Aktierna i Swedbank redovisas som aktier i intressebolag, vilket innebär att dessa redovisas till marknadsvärde om inte nedskrivningsprövning indikerar ett lägre värde. Nedskrivningsprövning genomförs löpande i verksamheten.

Kreditrisk

Den vanligaste risken i bankverksamhet är av tradition risken för kreditförluster.

Med kreditrisk avses risken för förluster till följd av att avtalspart ej fullföljer ingånget avtal.

Sparbankens styrelse har i riktlinjer för Kreditrisker fastställt kriterier för ledningens befogenhet att fatta beslut i kreditfrågor. Särskild vikt skall härvid läggas på en framåtriktad analys där återbetalningsförmågan och kassaflödet är de viktigaste parametrarna. Väsentligt är också att den bedömda risknivån i varje enskilt engagemang får genomslag i prissättningen.

Den av styrelsen fastställda sammansättningen av kreditportföljen följs upp och rapporteras kontinuerligt under året.

Operativa risker

Med operativa risker avses risken för direkta eller indirekta förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller till följd av yttre händelser. Sparbankens styrelse har i riktlinjer för operativa risker fastställt att risktagandet så långt som möjligt ska begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart. För operativa risker som kan kvantifieras, ska förlustrisk vägas mot kostnad för att begränsa risken.

Inventering av operativa risker ska vara så fullständig att sannolikheten för att oförutsedda operativa risker uppstår, minimeras.

Kapitaltäckning

Syftet med kapitaltäckningsreglerna är att säkerställa att banker har tillräckligt med kapital för att täcka riskerna i sin verksamhet. Vidare syftar de till att stärka bankernas motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda Bankens kunder. Reglerna innebär att kapitalbasen med marginal ska täcka de föreskrivna kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och kapitalbuffertar. Därutöver ska kapitalbasen dessutom täcka de risker Banken identifierat i verksamheten i enlighet med Bankens interna kapitalutvärdering.

Banken har en årligt fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt som baseras på Bankens riskprofil, bankens strategi och inriktning, omvärldsförändringar, scenarioanalyser och stresstester. Översyn och utvärdering av planen utgör en integrerad del av verksamheten.

Offentliggörande av periodisk information om kapitalbas, kapitaltäckning och kapitalkrav, Roslagens Sparbank, organisationsnummer 514400-7399, i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskarav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12).

Beräkning av kapitalkrav är utförd enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967) om införandet av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskarv och kapitalbuffertar.

Roslagens Sparbank tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker samt basmetoden för beräkning av operativa risker. Banken har valt att inte tillämpa övergångsbestämmelser avseende IFRS 9. Kapitalbas, kapitalrelationer och bruttosoliditetsgraden inkluderar därmed effekterna av införandet av IFRS9 som skedde per den 1 januari 2018.

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kaptialutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Roslagens Sparbank har valt schablonmetod för kreditrisker och basmetod för operativa risker

Kapitalbas (2020-12-31) Belopp i tkr
Kärnprimärkapital  
Reservfond 1 270 570
Fond för verkligt värde 162 378
Kapitalandel av obeskattade reserver 7 892
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 1 440 840
Avdrag innehav i kärnprimärkapitlinstrument i den finansiella sektorn -325 941
Värdejustering pga. krav på försiktig värdering -2 199
Summa lagstifningsjusteringar -328 140
Summa kärnprimärkapital 1 112 700
Kapitalbas 1 112 700

 

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp
Kapitalkrav Riskvägt belopp
Exponeringar mot institut 14 841 185 508
Exponeringar mot företag 141 147 1 764 340
Exponeringar mot hushåll 132 866 1 660 829
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 113 465 1 418 318
Fallerande exponeringar 1 255 15 683
Exponeringar i form av säkerställda obligationer 2 609 32 612
Företag för kollektiva investeringar 11 530 144 121
Aktieexponeringar 11 540 144 252
Övriga poster 4 375 54 692
Summa exponeringar 433 628 5 420 355
Operativ risk enligt basmetoden 38 993 487 413
Kreditvärderingsjusteringsrisk enligt schablonmetoden 0 0
Summa kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp 472 621 5 907 767

 

Specifikation över buffertkrav  
Kapitalkonserveringsbuffert 147 694
Kontracyklisk buffert 0
Summa buffertkrav 147 694
Kapitalkrav inklusive buffertkrav
620 316
Kapitalbehov pelare 2
177 140
Totalt kapitalbehov
797 456
   
Kapitalöverskott efter bufferkrav och pelare 2 315 244

 

Kapitalrelation och kapitalbuffertar  
Kärnprimärkapitalrelation  18,83%
Total kapitalrelation  18,83%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert  10,83%
Krav på Kapitalbasens storlek  
Kärnprimärkapitalrelation  4,50%
Primärkapitalrelation  6,00%
Total kapitalrelation  8,00%
Buffertkrav  
Kapitalkonserveringsbuffert  2,50%
Kontracyklisk buffert  0%
Summa kapitalkrav
 10,50%
Kapitalbehov pelare 2
 3,00%
Totalt kapitalbehov inklusive pelare 2 
 13,50%

 

Bruttosoliditetsgrad     10,11%