Innehåll

1.    Syfte
2.    Bakgrund
3.    Definitioner
4.    Tillämpning och avgränsning
5.    Integrering av hållbarhetsrisker
5.1.    Investeringsrådgivning
5.2.    Försäkringsrådgivning
6.    Fastställelse och revidering

1. Syfte

Riktlinjen för hållbarhetsrisker beskriver hur Roslagens Sparbank (Banken) i rollen som finansiell rådgivare integrerar hållbarhetsrisker genom processer som finns för de finansiella produkter som Banken distribuerar. Informationen om hur Banken integrerar hållbarhetsrisker genom dessa processer möjliggör för kunden att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

2. Bakgrund

Disclosureförordningen (SFDR) syftar till att harmonisera reglerna inom EU för att det på så sätt ska skapas en standard för hur hållbarhetsrelaterade upplysningar ska lämnas och underlätta för slutinvesterare att kunna jämföra finansiella produkter inom EU när det kommer till hållbarhetsrisker.

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, Disclosureförordningen, innebär att Banken i rollen som finansiell rådgivare får ett ansvar att upplysa kunden om integreringen av hållbarhetsrisker i processerna för de finansiella produkter som distribueras.

3. Definitioner

 Begrepp

 Definition

 Disclosureförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

 Hållbarhetsrisk

Miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringen värde. Både miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som är oberoende av investeringens verksamhet samt dem som härstammar från investeringens verksamhet kan exponera en investering för hållbarhetsrisk.

 Finansiell produkt

Omfattar en portfölj som förvaltas enligt direktiv 2014/65/EU, en alternativ investeringsfond (”AIF-fond”), en försäkringsbaserad investeringsprodukt (”IBIP”), en pensionsprodukt, en pensionsplan, ett fondföretag (”UCITS-fond”) eller en paneuropeisk privat pensionsprodukt (”PEPP-produkt”).

 Investeringsrådgivning

Avser en personlig rekommendation till en kund, på dennes begäran eller på Bankens initiativ, i fråga om en eller flera transaktioner som avser AIF- och UCITS-fonder.

 Försäkringsrådgivning

Avser tillhandhållandet av en personlig rekommendation till en kund, antingen på kundens begäran eller på initiativ av Banken, ifråga om försäkringsprodukter som en försäkringsbaserad investeringsprodukt, pensionsprodukt, pensionsplan eller en paneuropeisk privat pensionsprodukt.


För definitioner av övriga begrepp, se instruktion  definitioner.

4. Tillämpning och avgränsning

Riktlinjen för hållbarhetsrisker är begränsad i sin omfattning på så sätt att den enbart beskriver processerna för investerings- och försäkringsrådgivning för de produkter som definieras som finansiella produkter enligt Disclosureförordningen.

Riktlinjen tillämpas inte på investeringsrådgivningstjänster som avser handel med finansiella instrument som inte definieras som finansiella produkter. Det innebär att investeringsrådgivning avseende finansiella instrument som aktier eller obligationer inte omfattas av Disclosureförordningens tillämpningsområde.

Hållbarhetsrisker, som definierad i denna riktlinje, är de hållbarhetsrisker som slutinvesteraren exponeras för. De risker inom hållbarhetsområdet som Banken direkt exponeras för är inte inom tillämpningsområdet för denna riktlinje.

5. Integrering av hållbarhetsrisker

För Banken är det naturligt att agera i slutinvesterarens bästa intresse. Banken tar ett tydligt ansvar i att beakta och hantera miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som kan ha en materiell negativ inverkan på värdet av kundens investeringar. Beskrivningarna här nedan återger processerna som finns för integreringen av hållbarhetsrisker för de finansiella produkter som Banken distribuerar.

5.1.Investeringsrådgivning.

Hållbarhetsriskintegreringen i investeringsrådgivningen sker genom en urvalsprocess som Bankens leverantör för finansiella produkter, Swedbank, utför. Alla fonder som Banken ger investeringsrådgivning om ska analyseras i en sådan process innan produkten distribueras. Processen innebär att fonden och fondbolaget granskas utifrån olika kriterier, däribland hållbarhetsriskperspektivet. Bedömningen utifrån hållbarhetriskperspektivet kan bestå av olika faktorer som hur fondbolagen integrerar hållbarhetsrisk i sina investeringsbeslut eller hur investeringsstrategin till fonden påverkar den hållbarhetsrisk som fonden är exponerad mot. Som en del av urvalsprocessen ingår även att regelbundet följa upp fonden för att säkerställa att den uppfyller kraven.

Banken ska upplysa kunden i förköpsinformationen om hur hållbarhetsrisker har integrerats i urvalsprocessen. Upplysningar som lämnas ska ske på ett tydligt och transparent sätt.

5.2. Försäkringsrådgivning.

Banken har samarbete med Swedbank Försäkring AB rörande distribution av försäkringsprodukter som har utvecklats av Swedbank Försäkring AB. För investeringar inom försäkringsskalet finns det en urvalsprocess som säkerställer att försäkringsprodukten bedöms utifrån ett flertal kriterier, inklusive hållbarhetsriskperspektivet. Bedömningen av hållbarhetsrisker kan bestå av olika faktorer, som hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut samt hur investeringsstrategin för försäkringsprodukten påverkar hållbarhetsriskerna som produkten exponeras för. Processen liknar den urvalsprocess som finns för finansiella produkter som rådgivaren i Banken ger investeringsrådgivning om.

Banken ska upplysa kunden i förköpsinformationen om hur hållbarhetsrisker har integrerats i urvalsprocessen. Upplysningar som lämnas ska ske på ett tydligt och transparent sätt.

6. Fastställelse och revidering 

Denna riktlinje ska revideras av handläggaren och fastställas av Styrelsen årligen. Handläggaren ansvarar inför VD för efterlevnaden av denna riktlinje.

Version Revidering(ar)/kommentar(er)   Handläggare Senast ändrad   Fastställd Ansvarig
1.0 Ny riktlinje Chef MKS Ny 2021-03-11 Ordf. i RRU
1.1 Revidering, årlig Chef HMK 2021-03-11 2022-04-25 Ordf. i RRU